ประเภทของสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

ธนาคาร

หมายถึง สถาบันหรือสถานที่ที่ให้บริการทางการเงิน โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ออมและผู้กู้ กล่าวคือ เป็นสถาบันที่รับฝากเงินจากผู้ออมและให้เงินกู้กับผู้กู้ หรือที่มักเรียกกันว่า “ให้สินเชื่อ” โดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนของตนเองหรือของครอบครัวนั่นเอง

                    ๑)หน้าที่ของธนาคาร โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

                                    ๑.๑)การรับฝากเงินและการให้เงินกู้หรือสินเชื่อ โดยธนาคารที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ย

ส่วนการให้เงินกู้หรือสินเชื่อสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้ลงทุนในการประกอบธุรกิจ

                                    ๑.๒)การให้บริการอื่นๆโดยทั่วไปแล้ว  ธนาคารมีหน้าที่หลักในการรับฝากเงินและการให้เงินกู้  โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นคนกลางระหว่างผู้ออมและผู้ขอกู้ 

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารจัดเป็นสถาบันการเงินอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านสินเชื่อ โดยมีอยู่มากมายหลายประเภททั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน สถานบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่สำคัญ มีดังนี้
๑)บริษัทเงินทุน ทำหน้าที่ระดมเงินทุน และปล่อยสินเชื่อ ์๒)บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถานบันการเงินที่มีลักษณะเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา

๓)บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นสถานบันการเงินที่มีความคล้ายคลึงกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๔)บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย เป็นธุรกิจสถาบันการเงินในรูปแบบหนึ่งโดยระดมออมจาดประชาชนผู้ซื้อประกันแล้วนำเงินนั้นไปแสวงหาผลตอบแทน

๕)โรงรับจำนำ เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ปล่อยเงินกู้ในวงเงินที่ต่ำมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะยากจนในปัจจุบันโรงรับจำนำ มี ๓ ประเภท ได้แก่

                    (๑)โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเอกชน เช่น อยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัด

                    (๒)โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์

                    (๓)โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเทศบาลที่เรียกว่า สถานธนานุบาล

๖)สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน

๗)บริษัทเครดตฟองซิเอร์ เป็นธุรกิจที่ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าแล้วรับจำนอง รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการได้รับเงินกู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: